Vår arbetsprocess.

Tydliga arbetsprocesser ger god framförhållning och ett skönt flöde i våra projekt. Tack vare arbetsprocessen skapar vi också större utrymme för kreativt arbete, vilket ger bättre resultat med mindre insats. Genom tydliga ansvarsfördelningar och tidplaner vet både vi och du vad som förväntas, och projektet kan drivas framåt med täta avstämningar och däremellan självständigt arbete.

Arbetsprocess för kvalitet och effektivitet
Hos oss är kvalitet ett nyckelord. För att säkerställa och bibehålla vår höga kvalitet strävar vi alltid efter:
• Att arbeta efter gemensamma metoder och modeller för att öka kvalitet och kontroll i alla led – från försäljning till uppföljning av leverans.
• Att ständigt öka vår kompetens och utveckla vår verksamhet. De erfarenheter vi tar med oss från ett projekt, tillvaratas och utvecklas i kommande uppdrag.
• Att alltid välja våra partners och leverantörer med största omsorg och satsa på långsiktiga samarbeten.
• Att skapa långsiktiga kundrelationer som har sin grund i nöjda kunder.

Arbetsprocessens sju delar:
• Uppstart
• Research
• Strategi
• Kreativa brief
• Konceptarbete
• Genomförande
• Leverans

Uppstart
I uppstartsfasen skrivs en uppdragsbeskrivning där vi går igenom bland annat projektets bakgrund, syfte och mål. Som komplement till denna tar vi fram en tidplan. Nu är det även dags att sätta ihop en arbetsgrupp med de spetskompetenser som projektet kräver.

För att försäkra våra kunder om hög tillgänglighet, är förutom projektledaren en produktionsledare kopplad till projektet. Det gör att vi får ytterligare en kvalitetssäkring eftersom fler personer är införstådda med tidplaner, deadlines och dylikt.

Research
Kunskap lägger grunden för lyckad kommunikation. Under researchfasen samlar vi på oss den fakta och kunskap som behövs för att vi på bästa sätt ska lösa kommunikationsutmaningen. Och de flesta uppdrag kräver någon form av research.

Researchen, tillsammans med eventuellt strategiarbete, ska fungera som ett underlag för arbetet med den kreativa briefen.

Strategiarbete
I vissa fall får vi ett färdiga strategiska styrdokument från våra uppdragsgivare och i andra fall tar vi fram dessa strategier tillsammans med kunden. Oavsett vilket så vet vi att genomarbetade och väl förankrade varumärkes-, marknads- och kommunikationsstrategier är viktiga för ett långsiktigt och effektivt kommunikationsarbete.

Konceptarbete (Idé & koncept)
Efter arbetet med den kreativa briefen sätter vi igång med idéarbetet. All god analys och kloka slutsatser ska nu omsättas i effektiv kommunikation. Arbetsgruppen bollar idéer, koncept och lösningar som uppfyller det den kreativa briefen efterfrågar. Den kreativa idéfasen brukar vi ofta starta med en idégenereringsprocess som vi kallar ”Dreamteam”. Det är ett spånmöte där det handlar om att utifrån en given fråge- eller problemställning generera så många idéer som möjligt. Ur denna bruttolista av idéer väljer vi sedan den idén som vi bäst tror löser problemet.

Ett koncept ska kunna användas över längre tid och fungera oberoende av om kommunikation ska göras i egna, förtjänade eller köpta kanaler och har till syfte att skapa en tydlig röd tråd genom all kommunikation.

Genomförande (Produktion)
När kommunikationsidén och planen är spikad konkretiseras det kreativa arbetet. En produktionsplanering är nu på plats. Hela arbetsgruppen, ofta formgivare, originalare, copywriters och projektledare, arbetar i ett samlat team för att ta fram kommunikativa enheter.

Genomförande (Korrekturhantering)
Vid korrekturhantering ingår att kontrollera text (stavning, radfall och avstavningar). Även bilder och layout granskas. När det behövs använder vi extern språkgranskare för främmande språk. Korrektur skickas alltid till dig, med en liten påminnelse om att kontrollera innehållet noggrant. Vid slutkorrektur godkänner du skriftligt.

Leverans
Vår arbetsprocess är framtagen för att vi ska nå hög kvalitet samt säkerställa våra leveranser.

Leverans (Uppföljning)
Efter en aktivitet är genomförd utvärderas arbetet och utfallet mot uppsatta mål. Utvärderingen kan ske med hjälp av en undersökning för till exempel attityder eller beteenden. Den kan också rapporteras i rena effektmått för svarsfrekvens eller försäljning. Både kvantitativa och kvalitativa aspekter vägs in och sammanställs. Återkopplingen kan ske i flera led internt och ligger till grund för kommande kommunikationsinsatser.

Efter ett genomfört projekt kvalitetssäkras projektprocessen med en utvärdering som görs med hjälp av en tredje part – Regi. Vi använder oss av Regis projektuppföljningsverktyg för att kontinuerligt utveckla och förbättra våra löpande projekt.